جشنواره آموزشی

  • 28 مهر 1397 - 9:56
    حیطه های این دوره از جشنواره شامل تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی، طراحی و تولید محصولات آموزشی است.