شناسه متن : 2901
1397/7/28 - 06:26 2018-10-20 06:26:00
حیطه های این دوره از جشنواره شامل تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی، طراحی و تولید محصولات آموزشی است.

۳۰ مهر آخرین مهلت شرکت در جشنواره دانشگاهی «شهید مطهری»

حیطه های این دوره از جشنواره شامل تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی، طراحی و تولید محصولات آموزشی است.

به گزارش پایگاه اینترنتی شهید مطهری به نقل از نقل از دانشگاه علوم پزشکی، دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سالهای گذشته همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی در روزهای ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در دو بخش دانشگاهی و کشوری در حیطه های شش گانه برگزار خواهد شد.
حیطه های این دوره از جشنواره شامل تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی، یاددهی و یادگیری، ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیات علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی، طراحی و تولید محصولات آموزشی است.
داوری فرآیند های جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرآیند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار کلاسیک اعلام شده باشند.
فرآیندی کلاسیک محسوب می شود که هدف مشخص و روشن دارد، برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است، از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است، اهداف مورد نظر به دست آمده اند، فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است و فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.
تمامی اعضای هیات علمی می توانند فرآیند های خود را در قالب فرم ارسال فرآیند به همراه مستندات و مجموعه همراه به گروه آموزشی خود ارائه و پس از تایید کمیته داوری شامل: گروه آموزشی مربوطه، مدیر EDO و معاونت آموزشی دانشکده به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۷ جهت بررسی و اجرای فرایندهای داوری ارسال کنند. 

انتهای پیام

دیدگاه ها